Polityka prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest firma Rimas Chibani Benamar Samir z siedzibą w Lęborku przy ulicy Targowa 1/13 NIP 839 263 53 86
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: biuro@goodstory.org.pl, pisemnie na adres naszej siedziby podany w pkt.1 lub telefonicznie pod numer +48 508342778. Jako Administrator nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych.
3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak m.in imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres Twojej nieruchomości w celu realizacji umowy pośrednictwa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), dokonania czynności zmierzających do zawarcia umowy, spersonalizowanego marketingu bezpośredniego w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub jeżeli nie została ona zawarta (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową pośrednictwa lub jeżeli nie została zawarta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przykładowymi działaniami marketingowymi, które podejmujemy są np. prośba o wystawienie opinii po zrealizowanej transakcji, prośba o polecenie nas znajomym, przesłanie życzeń świątecznych lub informacji o nowościach w naszej firmie. W przypadku jeśli poszukujesz nieruchomości przesyłamy lub proponujemy telefonicznie im co jakiś czas nowe oferty dostosowane do Twoich kryteriów.
4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwom grupom: naszym pracownikom i współpracownikom (m.in agentom prowadzącym działalność gospodarczą pracującym w naszej firmie na mocy umowy agencyjnej), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, oraz innym odbiorcom danych np. dostawcom usług IT, urzędnikom, kancelarii notarialnej, fotografowi, doradcy kredytowemu.
5. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
6. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w prostym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8, Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
10. Nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Otrzymałam / Otrzymałam dnia:
Podpis: